Nabór na wolne stanowisko do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach - filia w Jastrzębi


DYREKTOR MIEJSKO- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W Ciężkowicach
Rynek 1, 33-190 Ciężkowice
ogłasza konkurs na stanowisko
bibliotekarza -  Filii w Jastrzębi


Wymagania kwalifikacyjne kandydata

1. Wymagania niezbędne (formalne): 
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia, 
f)  wykształcenie : min. średnie o kierunku humanistycznym, wyższe - bibliotekarstwo, informacja naukowa lub pokrewne
 h) biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z Internetu,                                                                i) cechy osobowe i umiejętności niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikiem

Osoba zatrudniona w charakterze bibliotekarza -  Filii w Jastrzębi wykonywać będzie pracę na samodzielnym stanowisku pracy

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość podstawowych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
b) komunikatywność i sumienność
c) umiejętność dobrej organizacji pracy
d) mile widziana obsługa  programu bibliotecznego SOWA i programów graficznych,                                                                                                                                                                                       

e)  zaangażowanie w rozwój biblioteki i godne jej reprezentowanie

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Prowadzenie Filii Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach,
  2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie

       na  zewnątrz czytelnikom,

  1. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
  2. Prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa: konkursy,        spotkania, pogadanki, akcje plenerowe, itp.
  3. Wypożyczenia elektroniczne
  4. Współpraca środowiskowa (współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami itp.)
  5. Indywidualne doradztwo w zakresie doboru literatury
  6. Inne prace wynikające z zakresu działalności Filii  w Jastrzębi

 

 Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV), z adresem do korespondencji i numerem telefonu,                                                   

c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
e)  oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,                        

  f) dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) winny być opatrzone klauzulą: 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych                         do realizacji  konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późn.zm) i podpisem.

 Warunki zatrudnienia:

a). Wymiar czasu pracy -  1/2 etatu

b). Miejsce pracy – Filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach

      Jastrzębia 17,

      33-191 Jastrzębia

 Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne (własnoręcznie podpisane) należy składać                                              w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko bibliotekarza -  Filii  w Jastrzębi” do dnia 15 czerwca 2018 r. do godz. 17.00  w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciężkowicach ,Rynek 1, 33-190 Ciężkowice lub przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gmina Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach , 33-190 Ciężkowice, Rynek 1.

2) W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data wpływu do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach.
Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach.
W wyniku analizy dokumentów, komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na stronie internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach i stronie Biuletynu Informacji Miejsko- Gminnej Publicznej Biblioteki Publicznej  w Ciężkowicach.

 

                                                                                                                     Dyrektor MGBP

                                                                                                                   mgr Katarzyna Zych