Historia

Historia Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach

 

          Już w roku 1946 na jednej z sesji Gminnej Rady Narodowej w Ciężkowicach dyskutowano o potrzebie założenia biblioteki , wniosek w tej sprawie złożył radny Wołkowicz.      Biblioteka zapoczątkowała swą działalność w roku 1947, jako jedna z dziesięciu powstałych wówczas w powiecie tarnowskim Bibliotek Gminnych. Jej współorganizatorem była Biblioteka Powiatowa w Tarnowie . Początki były bardzo skromne i typowe dla tamtego czasu.     Biblioteka znalazła miejsce  w siedzibie zarządu  gminy, zajmując lokal – jak  zanotowano      w Kronice  Biblioteki  Powiatowej – „wspólny , ciasny , niewygodny”. Pierwszą bibliotekarką  została Aniela Kulkowa – pracownik Zarządu. Czytelnictwo w Gminie zaczęło się rozwijać  poprzez tworzenie sieci punktów bibliotecznych w poszczególnych wsiach. W październiku 1948 roku było ich już dwanaście. W tym też miesiącu odbyła się „konferencja bibliotekarska” z udziałem lokalnych i powiatowych władz administracyjnych i oświatowych oraz kierowników punktów bibliotecznych, na której dyskutowano o działaniach koniecznych dla rozwoju czytelnictwa w gminie. W styczniu 1949 roku bibliotekę przeniesiono do Domu Kultury „Sokół”. Otwarcie nowego lokalu miało podniosły charakter -  na okolicznościową akademię mieszkańcy Ciężkowic podążyli uroczystym pochodem na czele z orkiestrą, młodzież szkolna zaprezentowała inscenizację „Parada książek”. W budynku „Sokoła” biblioteka funkcjonowała do 1960 roku. W tym czasie czterokrotnie zmieniały się osoby w niej pracujące,    a także w 1955 roku z Biblioteki Gminnej przemianowana została na Gromadzką. W latach            1960- 1976 siedzibą biblioteki stała się sala posiedzeń Gromadzkiej Rady Narodowej. Później jeszcze dwukrotnie przemieszczana była w obrębie Ratusza: w maju 1976 roku otrzymała do wyłącznej dyspozycji trzy pomieszczenia, a od sierpnia 1992 r. mieści się  w nowo wyremontowanej jego części ,gdzie zajmuje  powierzchnię 115m2. W 1973 roku po kolejnej reformie administracyjnej ponownie uzyskała status Biblioteki Gminnej , której ponadto podporządkowano  dwie inne Biblioteki Gromadzkie ,czyniąc z nich filie( w Bruśniku i w Jastrzębiej).      W granicach Gminy Ciężkowice znalazły się zatem trzy stale placówki biblioteczne oraz        12 punktów bibliotecznych. W tym kształcie organizacyjnym przetrwała do dziś, tylko punktów bibliotecznych już nie prowadzi( ostatnie pięć zlikwidowano w 1992 roku.) W roku 1986 w Gminnej Bibliotece Publicznej wyodrębniono księgozbiór dziecięcy i młodzieżowy ,tworząc  Oddział dla Dzieci i Młodzieży – jeden z nielicznych w wiejskich bibliotekach na terenie  województwa.

Brak szczegółowych danych statystycznych uniemożliwia precyzyjne odtworzenie dynamiki rozwoju czytelnictwa w pierwszym okresie istnienia biblioteki. Wiadomo jednak, że po ustabilizowaniu się sytuacji kadrowej i lokalowej a więc w latach 60-tych, zyskała ona w środowisku znaczącą rangę. Rozkwit czytelnictwa to lata 70-te, kiedy liczba zapisujących się do biblioteki  czytelników zbliżała się do 2000 , a wypożyczenia przekraczały 40 tys. książek.

Tak  dobre wyniki w dużej mierze były efektem docierania do użytkowników poprzez usytuowane  w kilku miejscowościach punkty biblioteczne. Ich stopniowa likwidacja wpłynęła na zmniejszenie się liczby czytelników i wypożyczeń – choć, dodać trzeba ,pewien kryzys zainteresowania książką w latach 80—tych był zjawiskiem występującym dość powszechnie. Biblioteka szczęśliwie przetrwała zawirowania początkowego okresu samorządności , gdy to pojawiły się „oszczędnościowe” pomysły zlikwidowania placówek filialnych i drastycznego ograniczenia zatrudnienia. Na szczęście pomysły te nie zostały zrealizowane i od 1992 roku,         w nowym, choć wciąż niezbyt obszernym lokalu GBP prowadzi swą działalność, stanowiąc ważną instytucję kultury w gminie i zyskując coraz większe uznanie także u lokalnych władz. Od 1990 roku Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach została połączona z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice. Miało to jednak  bardzo niekorzystny wpływ na funkcjonowanie biblioteki. Dzięki ogromnemu wysiłkowi jej władz, w roku   1993     doszło do podziału  na osobno działającą  Gminną Bibliotekę Publiczną, oraz samodzielne Centrum Kultury i Promocji .

          W 1998 roku , kiedy to Ciężkowice odzyskały prawa miejskie , biblioteka uzyskała status Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Zlokalizowana jest  w centralnym  punkcie miasteczka, w Ratuszu. Posiada cztery pomieszczenia , w skład których wchodzi : Oddział dla Dzieci i Młodzieży ,Wypożyczalnia dla Dorosłych,  oraz Czytelnia.  W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do księgozbioru oprócz czytelni. Działalność biblioteki reguluje Statut Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach, opracowany na podstawie ustaw: z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach i ustawy z dnia 25 października 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W myśl jego założeń biblioteka nadzorowana jest przez Burmistrza Gminy Ciężkowice, który odpowiedzialny jest za prawidłowy rozwój i funkcjonowanie biblioteki .Wewnętrznym dokumentem biblioteki jest Regulamin Organizacyjny , który określa przedmiot i zakres działania ,strukturę organizacyjną i zasady działania placówki.