Statut

Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach

 

I. Postanowienia ogólne 
II. Cele i zadania Biblioteki 
III. Organizacja i zarządzanie Biblioteką 
IV. Gospodarka Finansowa 
V. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach, zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie:
  -  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach,
  -  ustawy z snia25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  -  niniejszego statutu

§ 2.

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gminna Ciężkowice.
2. Siedzibą Biblioteki jest miejscowości Ciężkowice – budynek Ratusza przy ul. Rynek 1.
3. Obszarem działania Biblioteki jest Gmina Ciężkowice.
4. W skład Biblioteki wchodzą jej następujące filie, obejmujące zakresem swojego działania miejscowości:
   1) Filia w Jastrzębi – Jastrzębia, Kąśna Górna,
   2) Filia w Bruśniku – Bruśnik, Falkowa, Siekierczyna.
5. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 3.

1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Gminy Ciężkowice.
2. Nadzór nad działalnością Biblioteki z tytułu przynależności do krajowej sieci bibliotecznej sprawuje i fachowej pomocy udziela Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

§ 4.

1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Ciężkowice.
2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej jej nazwę w pełnym brzmieniu:
” Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach 33-191 Ciężkowice ul Rynek 1”.
3. Biblioteka używa nadto pieczęci okrągłej zawierającej jej nazwę i oznaczenie siedziby.

§ 5.

Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

 

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 6.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 7.

Do szczegółowego zakresu działalności Biblioteki należy;
1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2. wytwarzanie materiałów informacyjnych,
3. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych,
4. prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,
5. popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 8.

Biblioteka może podejmować także inne działania wynikające z potrzeb środowiska

 

III. Organizacja i zarządzanie Biblioteką

§ 9.

1. Biblioteką zarządza Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach, zwanej dalej Dyrektorem.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Ciężkowice.

§ 10.

1. W Bibliotece mogą być zatrudniani pracownicy działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
2. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin, związanych z działalnością Biblioteki.
3. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

§ 11.

1. Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji.
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są na podstawie odrębnych przepisów

§ 12.

1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.

§ 13.

Organizację wewnętrzną Biblioteki określi regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.

§ 14.

Przy bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki.

 

IV. Gospodarka Finansowa

§ 15.

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania.
2. Biblioteka może zbywać środki trwałe.

§ 16.

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury oraz rachunkowość według przepisów o rachunkowości.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności, zatwierdzony przez jej Dyrektora, z uwzględnieniem wysokości dotacji z budżetu Gminy Ciężkowice.
3. Plan działalności Biblioteki zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

§ 17.

1. Działalności Biblioteki finansowej jest dotacją z budżetu Gminy Ciężkowice, a także z dochodów własnych, darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2. Biblioteka może pobierać opłaty z tytułu:
   1) usług informacyjnych, bibliograficznych, reprograficznych i wypożyczeń międzybibliotecznych,
   2) wypożyczania materiałów audiowizualnych,
   3) nie zwróconych w terminie materiałów bibliotecznych,
   4) uszkodzonych lub zniszczonych materiałów bibliotecznych,
   5) kaucji za wypożyczenie materiałów bibliotecznych,
   6 ) wydawnictw własnych,
   7) usług internetowych,
   8) usług bibliotecznych świadczonych na podstawie umów io porozumień,
   9) usługi kserograficzne.

§ 18

Biblioteka tworzy fundusz instytucji kultury.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 19

Zmiany Statutu następują e trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ciężkowicach
Stanisław Haraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura organizacyjna

 

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
        mgr  Katarzyna  Zych

Główny Księg. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
        mgr  Katarzyna  Majcher

Pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
   
     Biblioteka w Ciężkowicach           -   starszy bibl. Teresa  Gurgul
        Filia  biblioteczna  w  Bruśniku    -   starszy.  bibl.  Bożena  Kowalska
        Filia  biblioteczna  w  Jastrzębi    -   bibliotekarz  Małgorzata Waza-Zięcina

 

 

 

 

Kierownictwo

Dyrektor 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach

mgr  Katarzyna  Zych